ข่าว/กิจกรรม

ITI on Tour @ TI EXPO 2019

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำโดย โค้ชอิ๊ฟ อาจารย์ณัชนรี นุชนิยม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้นอกสถานที่ Outdoor Learning ในงาน Thailand Indrustry Expo 2019 มหกรรมการแสดงผลงานอุตสาหกรรมแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนและความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยในปีนี้งาน Thailand Industry Expo จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 'Synergy for Success' สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน จากฐานการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่ความร่วมมือในการสรรค์สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทย ตั้งแต่นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ จนถึงการสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด ผู้ประกอบการรายใหม่ พัฒนาศักยภาพในการผลิตและการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งการให้ข้อมูล การสร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทัน สามารถใช้ประโยชน์จาก Open Innovation รวมถึงเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เห็นภาพของอุตสหกรรมในประเทศ เพื่อนำไปเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดและพัฒนาผลงานของตนในอนาคต
view: 82 shares: