ข่าว/กิจกรรม

SITI SPU จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่

           คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับเชิญให้เข้าพบ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เพื่อพูดถึงแนวทางความร่วมมือและกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ของคณะสหวิทยาการฯ ร่วมกับผู้ประกอบการในชุมชน OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะฯและกรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ ท่านอธิบดีฯ ได้ให้คำแนะนำและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ภายใต้กรอบความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทั้ง2 หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายหลักในการเพิ่มศักยภาพและทักษะให้กับนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

 
view: 104 shares: