ข่าว/กิจกรรม

บัณฑิตพันธุ์ใหม่...สร้างคุณค่าเพิ่มเครษฐกิจไทย

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับเชิญจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้เข้าร่วมแสดงผลงานของนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของคณะฯ ในงาน โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยทางคณะได้ จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด เด็กบัณฑิตพันธุ์ใหม่... สร้างคุณค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย ซึ่งจัดแสดงต้นแบบผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในภาคการศึกษาที่ 2 ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสมหวัง พ่วงบางโพ เข้าเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษา และร่วมเล่นกิจกรรมท่องเที่ยวผ่านระบบ VR ซึ่งเป็นผลงานต้นแบบของนักศึกษาที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
view: 90 shares: