ข่าว/กิจกรรม

Out door Teaching @ Ayutthaya

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน จัดโครงการ Outdoor Teaching at Ayutthaya ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะในการจัดการโครงการและจัดกิจกรรมจัดการสอน ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้ การพัฒนาการทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานภายนอกรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายนอก
view: 53 shares: