ข่าว/กิจกรรม

พิธีมอบสูท หลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบสูท หลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดี เป็นประธาน ในพิธีกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน เครื่องแบบ และตนเอง รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในคณะอีกด้วย

UploadImage
view: 117 shares: