ข่าว/กิจกรรม

สร้างความสุขและรอยยิ้ม ในวันเด็ก

หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และน้อง ๆ สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมจัดกิจกรรม "สร้างความสุขและรอยยิ้มในวันเด็ก" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (12 ม.ค. 2562) ณ วัดพุทธบูชา บางมด
view: 141 shares: