ข่าว/กิจกรรม

M.Ed.ILT Student ONE DAY TRIP

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรม "M.Ed.ILT Student ONE DAY TRIP" นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
view: 71 shares: