​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม


การศึกษา
Ph.D. (Civil Engineering) University of Florida, USA. 
M.Eng. (Civil Engineering) University of Florida, USA. 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อ
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1199
อีเมล์: wirat.le@spu.ac.th