คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จะดีกว่าไหม ถ้าเลือกเรียนสิ่งที่ชอบได้ไม่จำกัด? แห่งแรกในประเทศไทย ที่นักศึกษาออกแบบชีวิตได้ตั้งแต่การเรียน กับ สาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เลือกเรียนได้จาก 12 คณะ ฟิวส์ชั่นทุกความชอบ ฉีกกฏกรอบเดิมๆ เพิ่มความสามารถให้ตนเองได้หลายหลาย เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

เรียนอะไรกันบ้าง?

” สร้างธุรกิจหรือนวัตกรรมใหม่ด้วย IDEA สุด Cool “

เรียนวิศวะแล้วอยากเรียนสถาปัตย์? หรือ เรียนบริหารแล้วอยากเป็นนักบิน? งั้นอย่ารอช้า สาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาสุดปัง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ อยากเรียนอะไรก็เลือกเองได้! โดยไม่จำกัดคณะหรือสาขา ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามใจ เต็มสิบกับเรียนที่เน้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน ประดิษฐ์ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ สุดเจ๋ง พร้อมช่องทางการเรียนที่มีหลักสูตรต่อยอดได้ไกลถึงต่างประเทศ

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
33900
28,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • เทอมที่ 1 / 28,900.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
 • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
 • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 75
    – กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30
    – กลุ่มวิชาเอกเลือก 45
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 15

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม) หรือ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย)
ศศ.บ. (สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม) หรือ
วท.บ. (สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Arts Program  in Interdisciplinary Technology and Innovation or
Bachelor of Sciences Program in Interdisciplinary Technology and Innovation
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.A. (Interdisciplinary Technology and Innovation) or
B.S. (Interdisciplinary Technology and Innovation)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในด้านการสื่อสาร สามารถบริหารจัดการและสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทข้ามชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ธุรกิจนำเข้าส่งออก อุตสาหกรรมการบริการ ในตำแหน่งต่างๆ เช่น 

 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทข้ามชาติ  นักวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ ล่ามแปลภาษา
 2. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก เจ้าหน้าที่ประสานงานการค้าออนไลน์
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการภาครัฐและภาคเอกชน ผู้จัดการระดับกลางภาคการเงิน ภาคการค้าปลีก ผู้เชี่ยวชาญด้านพนักงานสัมพันธ์ ผู้ช่วยด้านการบริหารการจัดจำหน่ายและการขนส่ง
 4. ผู้บริหารด้านการตลาด การวิจัยตลาด การขายและโฆษณา
 5. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจขายปลีก เจ้าของธุรกิจนำเข้าส่งออก ตัวแทนการท่องเที่ยว บริการให้คำปรึกษา เจ้าของร้านอาหารและธุรกิจอื่น ๆ

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
คณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาจารย์รณิดา นุชนิยม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์อำนวยการเรียนการสอน (Coach)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / อาจารย์ร่วมสอน

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

 • เริ่มธุรกิจจริงตั้งแต่ ปี 1
 • การันตีภายใน 3 ปี ทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของธุรกิจ
 • มีทุนตั้งต้นทำธุรกิจเน้นๆ 50,000 บาท
 • สร้างโอกาสรับ 1 ล้านแรก ตั้งแต่เรียน
 • เรียนแบบ Project Based ไม่เน้นสอบ
 • โค้ชทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
 • เรียนกับเจ้าของธุรกิจระดับโลก
 • ดูงานในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
 • Connection หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ
 • มีโครงการแลกเปลี่ยนกับสิงคโปร์ เนปาล และจีน
 • ติวเข้มพร้อมเข้า Pitching ในระดับชาติและนานาชาติ

ทุนการศึกษา

ทุน SPU โควตา

ทุนดีดี ที่ไม่ใช้คะแนน TCAS
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่ง Portfolio

ทุน Tcas

ทุนรับตรง Tcas รอบ 3
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี)

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1