ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัล

#Dekสหวิทยาการ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวาสารมหาจุฬานาครทรรศ์ ในบทความเรื่อง “รู้เท่าทันเมลาโทนิน : ประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพ

ขอแสดงความยินดี อาจารย์นภดล พิมสาร และนายชวลิต

อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานและรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “Gender Equality”

คณะสหวิทยการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

อ่านเพิ่มเติม »

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี)