ฝากตัวเป็นศิษย์

คณะ จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ถือเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาตลอด 53 ปี เป็นพิธีที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์

          คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สอนสอนให้นักศึกษามีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าที่จะตั้งเป้าหมาย โดยมอบสิ่งที่เป็นอาวุธที่มีชื่อว่า “ความรู้” มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต่างเสาะแสวงหาเพื่อมาตกแต่งร่างกายให้สวยงามทั้งเสื้อผ้าอาภร รางวัล หรือแม้แต่กระทั่งชื่อเสียงเกียรติยศไม่ช้าไม่นานมันจะถูกลบเลือนในความทรงจำของคนอื่น แต่ความรู้และคุณงามความดีที่เรามีจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือการเวลาและจะประดับให้เราดูงดงามไปตลอดชีวิต ถ้าจะเปรียบการเรียนการสอนเป็นต้นไม้ คุณธรรมของครูนั้นนับตั้งแต่ปัญญา ความเมตตากรุณาและความบริสุทธิ์ใจ ก็เปรียบได้กับพื้นดินซึ่งเป็นฐานรองรับให้ต้นไม้คงอยู่ได้ ในขณะเดียวกันคุณธรรมของศิษย์ไม่ว่าจะเป็นความเคารพ ความอดทน หรือความมีระเบียบวินัยก็เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโต ออกดอกออกผลอย่างงดงาม

ศิษย์เก่า

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

SITI INNOVATOR CAMP 2566

โครงการค่ายพัฒนาทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ Alive Village

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี)