ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน

คณะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 8 หน่วยงาน เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมในการทำงานในสถานประกอบการ และร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมระหว่างกัน

ศิษย์เก่า

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

SITI INNOVATOR CAMP 2566

โครงการค่ายพัฒนาทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ Alive Village

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี)