courses

ปริญญาโท

energy1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม )

จุดเด่นและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

(1)   เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน

(2)   ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

(3)   มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด

(4)   มีโอกาสทำงานวิจัยใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

(5)   มีการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม และองค์กรวิชาชีพ

(6)   มีแหล่งทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน และภายนอก

(7)   มีสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่ประทับใจ

(8)   มีการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก

(9)      โอกาสประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ผู้จัดการในการควบคุมดูแลระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนพลังงานอาวุโสสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม ผู้ควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้จัดการโครงการคาร์บอนเครดิต เจ้าของธุรกิจการค้าคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. 1. แผน ก แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีประสบการณ์การทํางานหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 5 ปี และต้องมีการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสามารถทําวิจัยได้ ผู้สำเร็จการศึกษาในบางสาขา อาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  1. แผน ก แบบ ก 2   ศึกษางานรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกําลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการทําวิจัย ผู้สำเร็จการศึกษาในบางสาขา อาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  1. แผน ข ศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกําลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์  มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษาในบางสาขา อาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร  : 198,000 บาท

(มีทุนสนีบสนุนการศึกษา early bird ภายใน 30 มิย. 2558 นี้ ในการศึกษาดูงาน 20,000 บาท)