courses

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Power-Program

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาเรียนต่อเนื่องจากหลักสูตร ปวส.  สามารถได้รับการยกเว้นในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  และหมวดวิชาเลือกเสรีได้มากถึง 29 หน่วยกิต  และสามารถมีแผนจบการศึกษาได้ภายในเวลา 3 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร14หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์7หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน113หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ35หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก32หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6หน่วยกิต
รวม149หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี