Warning: Missing argument 1 for Custom_Major::Custom_Major(), called in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/spu-undergraduate/functions/custom-theme-major.php on line 198 and defined in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/spu-undergraduate/functions/custom-theme-major.php on line 49
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์(SA...

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย…

จัดงาน Dinner Talk & Bye-Nior Econ’54

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดงาน Dinner Talk & Bye-Nior Econ&#…

จัดโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและนำเสนอผล...

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสห…

จัดบรรยายการให้ความรู้ประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะเศ...

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ“การให้ความรู้ประกัน…

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเ…

โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและพิธีม...

คณะเศรษฐศาสตร์  จัดโครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ…

โครงการ Econ Games 2011(กีฬาภายใน)

คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เห็นถึงความสำคัญขอ…

รับทุนวิจัยสกว.

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร…

จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความมั่นคงทางด้านอา...

“ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยา…

จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “โครงการซานตาคลอส บ้านพัก...

คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรโรตารีบางเขน จัดกิจกรรมบำ…

รับรางวัลชมเชยโครงการประกวดแผนธุรกิจงานวิจัย ครั้ง...

     สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน…

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาตร์  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554  ขึ…

Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/spu-undergraduate/footer.php on line 302