สิงห์บุรี

โรงเรียนกศน.ตำบลคอทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลงิ้วราย
โรงเรียนกศน.ตำบลจักรสีห์
โรงเรียนกศน.ตำบลชีน้ำร้าย
โรงเรียนกศน.ตำบลเชิงกลัด
โรงเรียนกศน.ตำบลต้นโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลถอนสมอ
โรงเรียนกศน.ตำบลทองเอน
โรงเรียนกศน.ตำบลทับยา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าข้าม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่างาม
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำตาล
โรงเรียนกศน.ตำบลบางกระบือ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางน้ำเชี่ยว
โรงเรียนกศน.ตำบลบางมัญ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางระจัน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านจ่า
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแป้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหม้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลประศุก
โรงเรียนกศน.ตำบลพรหมบุรี
โรงเรียนกศน.ตำบลพระงาม
โรงเรียนกศน.ตำบลพักทัน
โรงเรียนกศน.ตำบลพิกุลทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลโพกรวม
โรงเรียนกศน.ตำบลโพชนไก่
โรงเรียนกศน.ตำบลโพทะเล
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ชัย
โรงเรียนกศน.ตำบลโพประจักษ์
โรงเรียนกศน.ตำบลโพสังโฆ
โรงเรียนกศน.ตำบลม่วงหมู่
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ลา
โรงเรียนกศน.ตำบลไม้ดัด
โรงเรียนกศน.ตำบลโรงช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลวิหารขาว
โรงเรียนกศน.ตำบลสระแจง
โรงเรียนกศน.ตำบลสิงห์
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกระทุ่ม
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยชัน
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวป่า
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวไผ่
โรงเรียนกศน.ตำบลอินทร์บุรี
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
โรงเรียนค่ายบางระจัน
โรงเรียนเจริญสอนวิทยา
โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
โรงเรียนชุมชนวัดตราชู
โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล
โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล สาขาวัดป่าหวาย
โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน
โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
โรงเรียนทองเอนวิทยา
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา
โรงเรียนบริหารธุรกิจสิงห์บุรี
โรงเรียนบางระจันวิทยา
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านคูเมือง
โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ
โรงเรียนบ้านทุ่งว้า
โรงเรียนบ้านบางสำราญ
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนปราสาทวิทยา
โรงเรียนพณิชยการสิงห์บุรี
โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา
โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์
โรงเรียนโพธิรัตน์วรานุสรณ์
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 สหราษฎร์วิทยา
โรงเรียนรร.เทศบาล 2 วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
โรงเรียนรร.มัธยมเทศบาล 4
โรงเรียนรร.วัดสุทธาวาส
โรงเรียนรร.อนุบาลท่างาม
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร
โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์
โรงเรียนวัดกระโจม
โรงเรียนวัดกระดังงา
โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข
โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
โรงเรียนวัดการ้อง
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
โรงเรียนวัดข่อย
โรงเรียนวัดขุนสงฆ์
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดคีม