นราธิวาส

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ
โรงเรียนเกษมทรัพย์
โรงเรียนคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
โรงเรียนจรรยาอิสลาม
โรงเรียนจริยธรรมวิทยา
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
โรงเรียนเจริญศาสตร์
โรงเรียนเจริญศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอป
โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ
โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา
โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
โรงเรียนดาราวิทยา
โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา
โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์
โรงเรียนดารุลอันวาร์
โรงเรียนดารุลอามานวิทยา
โรงเรียนดารุลอิสละห์
โรงเรียนดารุลอุลลม
โรงเรียนดารุลฮิกมะห์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดีนนียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนต้นตันหยง
โรงเรียนตันหยงมัส
โรงเรียนตากใบ
โรงเรียนตายุลอิสลาม
โรงเรียนโต๊ะดามียะห์
โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยา
โรงเรียนธัญธารวิทยา
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์
โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน
โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
โรงเรียนนิคมพัฒนา 4
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
โรงเรียนนิคมพัฒนา2
โรงเรียนนิคมพัฒนา5
โรงเรียนนิคมพัฒนา6
โรงเรียนนิคมพัฒนา7
โรงเรียนนิคมพัฒนา9
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
โรงเรียนนิรันดรวิทยา
โรงเรียนนูรุดดิน
โรงเรียนบางนราวิทยา
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบ้านกรือซอ
โรงเรียนบ้านกลูบี
โรงเรียนบ้านกลูบี
โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา
โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ
โรงเรียนบ้านกะลูแป
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
โรงเรียนบ้านกาโดะ
โรงเรียนบ้านกาแนะ
โรงเรียนบ้านกาบุ๊
โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี
โรงเรียนบ้านกาแย
โรงเรียนบ้านกาแร
โรงเรียนบ้านกาลิซา
โรงเรียนบ้านกาวะ
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
โรงเรียนบ้านกูบู
โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
โรงเรียนบ้านกูแบอีแก
โรงเรียนบ้านกูยิ
โรงเรียนบ้านกูยิ
โรงเรียนบ้านกูเล็ง
โรงเรียนบ้านกูวา
โรงเรียนบ้านกูวา
โรงเรียนบ้านกูแว
โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
โรงเรียนบ้านแกแม
โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาพระ
โรงเรียนบ้านแขยง
โรงเรียนบ้านคลองตัน
โรงเรียนบ้านคลอแระ
โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนบ้านแคนา
โรงเรียนบ้านโคกกระดูกหมู
โรงเรียนบ้านโคกโก
โรงเรียนบ้านโคกเคียน
โรงเรียนบ้านโคกงู
โรงเรียนบ้านโคกตา
โรงเรียนบ้านโคกตีเต