พัทลุง

โรงเรียนกงหราพิชากร
โรงเรียนกศน.ตำบลกงหรา
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะเต่า
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะนางคำ
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะหมาก
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาเจียก
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาชัยสน
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาปู่
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาย่า
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองเฉลิม
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองทรายขาว
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลควนขนุน
โรงเรียนกศน.ตำบลควนขนุน
โรงเรียนกศน.ตำบลควนมะพร้าว
โรงเรียนกศน.ตำบลคูหาสวรรค์
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกชะงาย
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกม่วง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสัก
โรงเรียนกศน.ตำบลจองถนน
โรงเรียนกศน.ตำบลชะมวง
โรงเรียนกศน.ตำบลชะรัด
โรงเรียนกศน.ตำบลชัยบุรี
โรงเรียนกศน.ตำบลชุมพล
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนประดู่
โรงเรียนกศน.ตำบลตะแพน
โรงเรียนกศน.ตำบลตะโหมด
โรงเรียนกศน.ตำบลตำนาน
โรงเรียนกศน.ตำบลโตนดด้วน
โรงเรียนกศน.ตำบลทะเลน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าแค
โรงเรียนกศน.ตำบลท่ามะเดื่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลท่ามิหรำ
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งนารี
โรงเรียนกศน.ตำบลนาขยาด
โรงเรียนกศน.ตำบลนาท่อม
โรงเรียนกศน.ตำบลนาปะขอ
โรงเรียนกศน.ตำบลนาโหนด
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านนา
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านพร้าว
โรงเรียนกศน.ตำบลปรางหมู่
โรงเรียนกศน.ตำบลปันแต
โรงเรียนกศน.ตำบลปากพะยูน
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าบอน
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าพะยอม
โรงเรียนกศน.ตำบลฝาละมี
โรงเรียนกศน.ตำบลพญาขัน
โรงเรียนกศน.ตำบลพนมวังก์
โรงเรียนกศน.ตำบลพนางตุง
โรงเรียนกศน.ตำบลแพรกหา
โรงเรียนกศน.ตำบลมะกอกเหนือ
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ขรี
โรงเรียนกศน.ตำบลร่มเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลลานข่อย
โรงเรียนกศน.ตำบลลำปำ
โรงเรียนกศน.ตำบลลำสินธุ์
โรงเรียนกศน.ตำบลวังใหม่
โรงเรียนกศน.ตำบลสมหวัง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองธง
โรงเรียนกศน.ตำบลหานโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลหารเทา
โรงเรียนกศน.ตำบลแหลมโตนด
โรงเรียนกศน.ตำบลอ่างทอง
โรงเรียนเขาชัยสน
โรงเรียนควนขนุน
โรงเรียนควนพระสาครินทร์
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
โรงเรียนชุณหะวัณ
โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยา
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
โรงเรียนดารุสสลาม มูลนิธิ
โรงเรียนตะแพนพิทยา
โรงเรียนตะโหมด
โรงเรียนทุ่งยางเปล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา มูลนิธิ
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธง
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
โรงเรียนบางแก้วอิสลามศึกษา (หนองบ่อ)
โรงเรียนบ้านเกาะโคบ
โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
โรงเรียนบ้านขันหมู่
โรงเรียนบ้านขัน
โรงเรียนบ้านเขาปู่
โรงเรียนบ้านเขาพนม
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
โรงเรียนบ้านควนกุฎ
โรงเรียนบ้านควนขนุน
โรงเรียนบ้านควนโคกยา