ตรัง

โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา
โรงเรียนทุ่งไทรทอง
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
โรงเรียนทุ่งยาววิทยา
โรงเรียนทุ่งรวงทอง
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสยาม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙
โรงเรียนไทรงาม
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
โรงเรียนน้ำผุด
โรงเรียนนูรุลอิงซาน
โรงเรียนในเตาพิทยาคม
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านกลางนา
โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง
โรงเรียนบ้านกันตังใต้
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
โรงเรียนบ้านเกาะปุด
โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์
โรงเรียนบ้านเกาะลิบง
โรงเรียนบ้านเขากอบ
โรงเรียนบ้านเขาติง
โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
โรงเรียนบ้านเขาหลัก
โรงเรียนบ้านเขาโอน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
โรงเรียนบ้านคลองโตน
โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว
โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน
โรงเรียนบ้านคลองมวน
โรงเรียนบ้านคลองลำปริง
โรงเรียนบ้านคลองลุ
โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม
โรงเรียนบ้านควนตัง
โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู
โรงเรียนบ้านควนปริง
โรงเรียนบ้านควนพญา
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์
โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
โรงเรียนบ้านควนยวน
โรงเรียนบ้านควนยาง
โรงเรียนบ้านควนเลียบ
โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว
โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
โรงเรียนบ้านควนหนองกก
โรงเรียนบ้านควนหนองยาง
โรงเรียนบ้านควนอารี
โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม
โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
โรงเรียนบ้านโคกทราย
โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านโคกรัก
โรงเรียนบ้านจิจิก
โรงเรียนบ้านจุปะ
โรงเรียนบ้านฉางหลาง
โรงเรียนบ้านช่อง
โรงเรียนบ้านช่องลม
โรงเรียนบ้านช่องหาร
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
โรงเรียนบ้านซา
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านดุหุน
โรงเรียนบ้านเด็กน้อยตรัง
โรงเรียนบ้านต้นไทร
โรงเรียนบ้านต้นปรง
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
โรงเรียนบ้านตะเสะ
โรงเรียนบ้านแตะหรำ
โรงเรียนบ้านโตน
โรงเรียนบ้านทอนพลา
โรงเรียนบ้านทอนหาน
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าคลอง
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
โรงเรียนบ้านท่าเทศ
โรงเรียนบ้านท่าบันได
โรงเรียนบ้านท่าปาบ
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
โรงเรียนบ้านท่าส้ม
โรงเรียนบ้านทุ่งกอ
โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม