ภูเก็ต

โรงเรียนกศน.ตำบลกมลา
โรงเรียนกศน.ตำบลกะทู้
โรงเรียนกศน.ตำบลกะรน
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลฉลอง
โรงเรียนกศน.ตำบลเชิงทะเล
โรงเรียนกศน.ตำบลตลาดเหนือ
โรงเรียนกศน.ตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลเทพกระษัตรี
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าคลอก
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าตอง
โรงเรียนกศน.ตำบลไม้ขาว
โรงเรียนกศน.ตำบลรัษฎา
โรงเรียนกศน.ตำบลราไวย์
โรงเรียนกศน.ตำบลวิชิต
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีสุนทร
โรงเรียนกศน.ตำบลสาคู
โรงเรียนกะทู้วิทยา
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา
โรงเรียนเกาะนาคา
โรงเรียนเกาะมะพร้าว
โรงเรียนเกาะสิเหร่
โรงเรียนเกาะโหลน
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
โรงเรียนถลางวิทยา
โรงเรียนท่าฉัตรไชย
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้
โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านกะหลิม
โรงเรียนบ้านกู้กู
โรงเรียนบ้านคอเอน
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่
โรงเรียนบ้านฉลอง
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านทุ่งคา
โรงเรียนบ้านในทอน
โรงเรียนบ้านบางคู
โรงเรียนบ้านบางทอง
โรงเรียนบ้านบางเทา
โรงเรียนบ้านบางโรง
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ
โรงเรียนบ้านป่าคลอก
โรงเรียนบ้านพรุจำปา
โรงเรียนบ้านพารา
โรงเรียนบ้านม่าหนิก
โรงเรียนบ้านไม้ขาว
โรงเรียนบ้านลิพอน
โรงเรียนบ้านสะปำ
โรงเรียนบ้านสาคู
โรงเรียนบ้านหมากปรก
โรงเรียนบ้านแหลมทราย
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา)
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
โรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้
โรงเรียนรร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้
โรงเรียนรร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
โรงเรียนรร.เทศบาลตำบลรัษฎา
โรงเรียนรร.เทศบาลเทพกระษัตรี
โรงเรียนรร.เทศบาลบ้านบางเหนียว
โรงเรียนรร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
โรงเรียนรร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น
โรงเรียนรร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนรร.เทศบาลพิบูลสวัสดี
โรงเรียนรร.เทศบาลเมืองภูเก็ต
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์
โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน
โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ
โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง
โรงเรียนรร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา
โรงเรียนรร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
โรงเรียนรร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
โรงเรียนวัดมงคลวราราม
โรงเรียนวัดเมืองใหม่
โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม
โรงเรียนวัดศรีสุนทร
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์