พังงา

โรงเรียนกศน.ตำบลกระโสม
โรงเรียนกศน.ตำบลกะปง
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะคอเขา
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะปันหยี
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะพระทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะยาวน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะยาวใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองเคียน
โรงเรียนกศน.ตำบลคึกคัก
โรงเรียนกศน.ตำบลคุระ
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกกลอย
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกเคียน
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกเจริญ
โรงเรียนกศน.ตำบลตากแดด
โรงเรียนกศน.ตำบลตำตัว
โรงเรียนกศน.ตำบลถ้ำทองหลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลถ้ำน้ำผุด
โรงเรียนกศน.ตำบลถ้ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลทับปุด
โรงเรียนกศน.ตำบลท่านา
โรงเรียนกศน.ตำบลท้ายช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลท้ายเหมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าอยู่
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งคาโงก
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งมะพร้าว
โรงเรียนกศน.ตำบลนบปริง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาเตย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อแสน
โรงเรียนกศน.ตำบลบางเตย
โรงเรียนกศน.ตำบลบางทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางไทร
โรงเรียนกศน.ตำบลบางนายสี
โรงเรียนกศน.ตำบลบางม่วง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางวัน
โรงเรียนกศน.ตำบลบางเหรียง
โรงเรียนกศน.ตำบลป่ากอ
โรงเรียนกศน.ตำบลพรุใน
โรงเรียนกศน.ตำบลมะรุ่ย
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่นางขาว
โรงเรียนกศน.ตำบลรมณีย์
โรงเรียนกศน.ตำบลลำแก่น
โรงเรียนกศน.ตำบลลำภี
โรงเรียนกศน.ตำบลสองแพรก
โรงเรียนกศน.ตำบลหล่อยูง
โรงเรียนกศน.ตำบลเหมาะ
โรงเรียนกศน.ตำบลเหล
โรงเรียนกะปง
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
โรงเรียนเกาะเคี่ยม
โรงเรียนเกาะปันหยี
โรงเรียนเกาะไม้ไผ่
โรงเรียนเกาะยาว
โรงเรียนเกาะยาววิทยา
โรงเรียนเกาะหมากน้อย
โรงเรียนเกียรติประชา
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนคุระบุรี
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
โรงเรียนโคกกลอยวิทยา
โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์)
โรงเรียนโชคอำนวย
โรงเรียนดรุณวิทยาพังงา
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนทับปุด
โรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกะปง
โรงเรียนบ้านกะไหล
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง
โรงเรียนบ้านเกาะนก
โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย
โรงเรียนบ้านเขาเปาะ
โรงเรียนบ้านคลองเคียน
โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
โรงเรียนบ้านคลองบอน
โรงเรียนบ้านคลองไส
โรงเรียนบ้านคลองห้าง
โรงเรียนบ้านคลองเหีย
โรงเรียนบ้านควนแรด
โรงเรียนบ้านควน
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
โรงเรียนบ้านคุรอด
โรงเรียนบ้านคุระ
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว