กระบี่

โรงเรียนบ้านพรุพี
โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน
โรงเรียนบ้านย่านอุดม
โรงเรียนบ้านร่าปู
โรงเรียนบ้านร่าหมาด
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านลำทับ
โรงเรียนบ้านลิกี
โรงเรียนบ้านโละใหญ่
โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านศาลาด่าน
โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง
โรงเรียนบ้านสะพานพน
โรงเรียนบ้านสังกาอู้
โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน
โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองจูด
โรงเรียนบ้านหนองทะเล
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ
โรงเรียนบ้านหลังสอด
โรงเรียนบ้านหลังโสด
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา
โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง
โรงเรียนบ้านห้วยพลู
โรงเรียนบ้านห้วยมัด
โรงเรียนบ้านห้วยยูง
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนบ้านห้วยสาร
โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
โรงเรียนบ้านหว่างคลอง
โรงเรียนบ้านหาดยาว
โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
โรงเรียนบ้านหินเพิง
โรงเรียนบ้านหินราว
โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง
โรงเรียนบ้านเหนือ
โรงเรียนบ้านแหลมกรวด
โรงเรียนบ้านแหลมตง
โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์
โรงเรียนบ้านแหลมสัก
โรงเรียนบ้านไหนหนัง
โรงเรียนบ้านอ่าวนาง
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ
โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม
โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
โรงเรียนประทีปศึกษา
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
โรงเรียนพนมเบญจา
โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง
โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา
โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ
โรงเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่
โรงเรียนมุสลิมด้ารุลอุโลมวิทยา
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า
โรงเรียนรร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด
โรงเรียนรร.เทศบาล 3 ท่าแดง
โรงเรียนรร.เทศบาล 4 มหาราช
โรงเรียนรร.เทศบาลคลองท่อมใต้
โรงเรียนรร.เทศบาลตำบลเขาพนม
โรงเรียนรร.เทศบาลอ่าวลึกใต้
โรงเรียนรร.บ้านกระบี่น้อย
โรงเรียนรร.บ้านช่องพลี
โรงเรียนรร.บ้านช้างตาย
โรงเรียนรร.บ้านไสไทย
โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา
โรงเรียนรร.อนุบาลบางเท่าแม่
โรงเรียนรร.อนุบาลอ่าวนาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2
โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
โรงเรียนวัดเกาะลันตา
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม
โรงเรียนวัดเขาต่อ
โรงเรียนวัดโคกยาง
โรงเรียนวัดช่องแบก
โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม
โรงเรียนวัดนทีมุขาราม
โรงเรียนวัดบางโทง
โรงเรียนวัดบางเหลียว
โรงเรียนวัดบ้านนา
โรงเรียนวัดพรุเตียว
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
โรงเรียนวัดไพรสณฑ์
โรงเรียนวัดภูมิบรรพต