กระบี่

โรงเรียนบ้านคลองนิน
โรงเรียนบ้านคลองประสงค์
โรงเรียนบ้านคลองปัญญา
โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง
โรงเรียนบ้านคลองพระยา
โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง
โรงเรียนบ้านคลองม่วง
โรงเรียนบ้านคลองยวน
โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านคลองยาง
โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด
โรงเรียนบ้านคลองรั้ว
โรงเรียนบ้านคลองแรด
โรงเรียนบ้านคลองแรด
โรงเรียนบ้านคลองหมาก
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก
โรงเรียนบ้านคลองหิน
โรงเรียนบ้านคลองหิน
โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
โรงเรียนบ้านควนกลาง
โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์
โรงเรียนบ้านควนแดง
โรงเรียนบ้านควนต่อ
โรงเรียนบ้านควนใต้
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
โรงเรียนบ้านควนม่วง
โรงเรียนบ้านควนโอ
โรงเรียนบ้านควน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกคา
โรงเรียนบ้านโคกยูง
โรงเรียนบ้านโคกหาร
โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ
โรงเรียนบ้านแชงเปิง
โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย
โรงเรียนบ้านดินแดง
โรงเรียนบ้านดินนา
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านติงไหร
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
โรงเรียนบ้านถ้ำเพชร
โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ
โรงเรียนบ้านทรายขาว
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านทับไทร
โรงเรียนบ้านทับปริก
โรงเรียนบ้านทับพล
โรงเรียนบ้านท่านุ่น
โรงเรียนบ้านท่าประดู่
โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว
โรงเรียนบ้านท่ายาง
โรงเรียนบ้านทุ่งครก
โรงเรียนบ้านทุ่งคา
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย
โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร
โรงเรียนบ้านทุ่งสูง
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด
โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง
โรงเรียนบ้านนางรอง
โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง
โรงเรียนบ้านนาเทา
โรงเรียนบ้านนานอก
โรงเรียนบ้านนาปง
โรงเรียนบ้านนาพรุ
โรงเรียนบ้านนาวง
โรงเรียนบ้านนาออก
โรงเรียนบ้านน้ำจาน
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
โรงเรียนบ้านในทับ
โรงเรียนบ้านในยวน
โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง
โรงเรียนบ้านบกห้อง
โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง
โรงเรียนบ้านบากัน
โรงเรียนบ้านบางขนุน
โรงเรียนบ้านบางคราม
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
โรงเรียนบ้านบางเตียว
โรงเรียนบ้านบางโสก
โรงเรียนบ้านบางหอย
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
โรงเรียนบ้านบางเหียน
โรงเรียนบ้านบางใหญ่
โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนบ้านปากหยา
โรงเรียนบ้านปากหรา
โรงเรียนบ้านป่างาม
โรงเรียนบ้านแผ่นดินเสมอ
โรงเรียนบ้านพระแอะ
โรงเรียนบ้านพรุดินนา
โรงเรียนบ้านพรุเตย
โรงเรียนบ้านพรุเตียว