กระบี่

โรงเรียนกระบี่โปลีเทคนิคและบริหารธุรกิจ
โรงเรียนกศน.เกาะศรีบอยา
โรงเรียนกศน.ตำบลกระบี่น้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลกระบี่ใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะลันตาน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาเขน
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาคราม
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาดิน
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาต่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาพนม
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองท่อมใต้
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองท่อมเหนือ
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองประสงค์
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองพน
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองยา
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองหิน
โรงเรียนกศน.ตำบลคีรีวง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกหาร
โรงเรียนกศน.ตำบลดินแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลดินอุดม
โรงเรียนกศน.ตำบลทรายขาว
โรงเรียนกศน.ตำบลทับปริก
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งไทรทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาเหนือ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลปลายพระยา
โรงเรียนกศน.ตำบลปากน้ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลพรุดินนา
โรงเรียนกศน.ตำบลพรุเตียว
โรงเรียนกศน.ตำบลเพหลา
โรงเรียนกศน.ตำบลลำทับ
โรงเรียนกศน.ตำบลศาลาด่าน
โรงเรียนกศน.ตำบลสินปุน
โรงเรียนกศน.ตำบลไสไทย
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองทะเล
โรงเรียนกศน.ตำบลหน้าเขา
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยน้ำขาว
โรงเรียนกศน.ตำบลเหนือคลอง
โรงเรียนกศน.ตำบลแหลมสัก
โรงเรียนกศน.ตำบลอ่าวนาง
โรงเรียนกศน.ตำบลอ่าวลึกใต้
โรงเรียนกศน.ตำบลอ่าวลึกน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนคลองพน
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
โรงเรียนโคกยอ
โรงเรียนเจริญวิชช์
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ
โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
โรงเรียนดวงแก้วพิทยา
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
โรงเรียนทุ่งต้นปีก
โรงเรียนทุ่งพะยอม
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการนครกระบี่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44
โรงเรียนบ้านกอตง
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง
โรงเรียนบ้านเกาะจำ
โรงเรียนบ้านเกาะไทร
โรงเรียนบ้านเกาะไทร
โรงเรียนบ้านเกาะปอ
โรงเรียนบ้านเกาะปู
โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา
โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านเขางาม
โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านเขาตั้ง
โรงเรียนบ้านเขาทอง
โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
โรงเรียนบ้านเขาฝาก
โรงเรียนบ้านเขาพนม
โรงเรียนบ้านเขาล่อม
โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วยา
โรงเรียนบ้านคลองกำ
โรงเรียนบ้านคลองเขม้า
โรงเรียนบ้านคลองไคร
โรงเรียนบ้านคลองชะมวง
โรงเรียนบ้านคลองเตาะ
โรงเรียนบ้านคลองโตนด
โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ