นครศรีธรรมราช

โรงเรียนรร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก
โรงเรียนรร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
โรงเรียนรร.สาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ เทศบาลนครศรีธรรมราช
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน
โรงเรียนรร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา
โรงเรียนร่อนพิบูลย์
โรงเรียนรัตนศึกษา
โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
โรงเรียนราชเวชพิศาล
โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา
โรงเรียนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ
โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์
โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
โรงเรียนวัดกระดังงา
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดกะเปียด
โรงเรียนวัดกะโสม
โรงเรียนวัดกัด
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต
โรงเรียนวัดก้างปลา
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
โรงเรียนวัดกาโห่ใต้
โรงเรียนวัดกำแพงถม
โรงเรียนวัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์
โรงเรียนวัดเกาะจาก
โรงเรียนวัดเกาะสระ
โรงเรียนวัดขนาน
โรงเรียนวัดขนาบนาก
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
โรงเรียนวัดเขากลาย
โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
โรงเรียนวัดเขาน้อย
โรงเรียนวัดเขาน้อย
โรงเรียนวัดเขาน้อย
โรงเรียนวัดเขาปูน
โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์
โรงเรียนวัดเขาโร
โรงเรียนวัดคงคา
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ
โรงเรียนวัดคงคาเลียบ
โรงเรียนวัดคงคาเลียบ
โรงเรียนวัดคงคาวดี
โรงเรียนวัดคงคาวดี
โรงเรียนวัดคลองขยัน
โรงเรียนวัดคลองน้อย
โรงเรียนวัดควน
โรงเรียนวัดควนกอ
โรงเรียนวัดควนเกย
โรงเรียนวัดควนเคร็ง
โรงเรียนวัดควนชม
โรงเรียนวัดควนชะลิก
โรงเรียนวัดควนเถียะ
โรงเรียนวัดควนป้อม
โรงเรียนวัดควนยาว
โรงเรียนวัดควนยูง
โรงเรียนวัดควนยูง
โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์
โรงเรียนวัดควนสระบัว
โรงเรียนวัดควนสะตอ
โรงเรียนวัดควนส้าน
โรงเรียนวัดควนสูง
โรงเรียนวัดควนใส
โรงเรียนวัดคันธมาลี
โรงเรียนวัดคันนาราม
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
โรงเรียนวัดคีรีวง
โรงเรียนวัดโคกกะถิน
โรงเรียนวัดโคกคราม
โรงเรียนวัดโคกทราง
โรงเรียนวัดโคกพิกุล
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
โรงเรียนวัดโคกเมรุ
โรงเรียนวัดโคกยาง
โรงเรียนวัดโคกสูง
โรงเรียนวัดโคกหาด
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
โรงเรียนวัดจอมทอง
โรงเรียนวัดจังหูน
โรงเรียนวัดจันดี
โรงเรียนวัดจันทร์
โรงเรียนวัดจันทาราม
โรงเรียนวัดจันพอ
โรงเรียนวัดจิกพนม