นครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
โรงเรียนบ้านห้วยยูง
โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
โรงเรียนบ้านห้วยรื่น
โรงเรียนบ้านห้วยโส
โรงเรียนบ้านห้วยหาร
โรงเรียนบ้านหอยราก
โรงเรียนบ้านหัวไทร
โรงเรียนบ้านหัวปอ
โรงเรียนบ้านหัวลำพู
โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
โรงเรียนบ้านอายเลา
โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน
โรงเรียนบ้านอินทนิน
โรงเรียนบำรุงวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนปทุมานุกูล
โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ
โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
โรงเรียนประทีปศาสน์
โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์
โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช
โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา
โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ
โรงเรียนปากพนัง
โรงเรียนปากพนังพณิชยการ
โรงเรียนปากพูน
โรงเรียนเปรมฤทัยศึกษา
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง
โรงเรียนพณิชยการศักดิ์ศิลปิน
โรงเรียนพรรณราชลเขต
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์
โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม
โรงเรียนพริ้มพิทยานุสรณ์
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
โรงเรียนพิมพ์มณี
โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์
โรงเรียนพึ่งตนเอง
โรงเรียนแพทยกิจพิทยา
โรงเรียนไพบูลย์วิทยา
โรงเรียนไพศาลศึกษา
โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา
โรงเรียนมนต์หทัย
โรงเรียนมหาราช 3
โรงเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
โรงเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โรงเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน
โรงเรียนมัธยมฆังคะทวีศิลป์
โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ
โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน
โรงเรียนมัธยมศักดิศิลปิน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา
โรงเรียนมีสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
โรงเรียนโยธินบำรุง
โรงเรียนรร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
โรงเรียนรร.เทศบาลตำบลท่าแพ
โรงเรียนรร.เทศบาลตำบลทุ่งสัง
โรงเรียนรร.เทศบาลนาบอน
โรงเรียนรร.เทศบาลปากพนัง 1
โรงเรียนรร.เทศบาลปากพนัง 2
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดท้าวโคตร
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดนาควารี
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดศรีทวี
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดศาลามีชัย
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดเสมาเมือง
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดเสาธงทอง
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดใหญ่
โรงเรียนรร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนรร.บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30
โรงเรียนรร.บ้านน้ำโฉ
โรงเรียนรร.บ้านสำนักไม้เรียบ
โรงเรียนรร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
โรงเรียนรร.ไม้เรียงประชาสรรค์
โรงเรียนรร.วัดสำนักขัน