นครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านกลอง
โรงเรียนบ้านก่องาม
โรงเรียนบ้านกันละ
โรงเรียนบ้านกุมแป
โรงเรียนบ้านกุยเหนือ
โรงเรียนบ้านเกยเชน
โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
โรงเรียนบ้านเกาะทวด
โรงเรียนบ้านเกาะทัง
โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย
โรงเรียนบ้านเกาะปราง
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง
โรงเรียนบ้านเกาะยวน
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
โรงเรียนบ้านเกาะสุด
โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง
โรงเรียนบ้านขอนหาด
โรงเรียนบ้านขุนทะเล
โรงเรียนบ้านเขาตาว
โรงเรียนบ้านเขาตาสัก
โรงเรียนบ้านเขาทราย
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า
โรงเรียนบ้านเขาวง
โรงเรียนบ้านเขาวังทอง
โรงเรียนบ้านเขาวัง
โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
โรงเรียนบ้านแขวงเภา
โรงเรียนบ้านคงคาล้อม
โรงเรียนบ้านคดศอก
โรงเรียนบ้านคลองกุย
โรงเรียนบ้านคลองขัน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนบ้านคลองแคว
โรงเรียนบ้านคลองงา
โรงเรียนบ้านคลองจัง
โรงเรียนบ้านคลองดิน
โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด
โรงเรียนบ้านคลองตูก
โรงเรียนบ้านคลองปีก
โรงเรียนบ้านคลองวัง
โรงเรียนบ้านคลองสาย
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองเหลง
โรงเรียนบ้านคลองโอม
โรงเรียนบ้านควนเงิน
โรงเรียนบ้านควนชิง
โรงเรียนบ้านควนตม
โรงเรียนบ้านควนโตน
โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านควนประ
โรงเรียนบ้านควนมิตร
โรงเรียนบ้านควนมุด
โรงเรียนบ้านควนรุย
โรงเรียนบ้านควนลำภู
โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์
โรงเรียนบ้านควนอวดพัน
โรงเรียนบ้านควน
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
โรงเรียนบ้านคอกวัว
โรงเรียนบ้านคอพรุ
โรงเรียนบ้านคันธง
โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว
โรงเรียนบ้านโคกทราย
โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านโคกวัด
โรงเรียนบ้านจันดี
โรงเรียนบ้านจำปา
โรงเรียนบ้านฉาง
โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก
โรงเรียนบ้านชะอวด
โรงเรียนบ้านชะเอียน
โรงเรียนบ้านชายคลอง
โรงเรียนบ้านชายควน
โรงเรียนบ้านชายทะเล
โรงเรียนบ้านชุมขลิง
โรงเรียนบ้านชุมโลง
โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์
โรงเรียนบ้านดอนโตนด
โรงเรียนบ้านดอนทราย
โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นจันทน์
โรงเรียนบ้านตรอกแค
โรงเรียนบ้านตลาด
โรงเรียนบ้านตูล
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด
โรงเรียนบ้านทวดทอง
โรงเรียนบ้านทวดเหนือ
โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง
โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง
โรงเรียนบ้านท่าขนาน