นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดบางหว้า
โรงเรียนวัดบางใหญ่
โรงเรียนวัดบ้านงาม
โรงเรียนวัดบ้านด่าน
โรงเรียนวัดบ้านตาล
โรงเรียนวัดบ้านเนิน
โรงเรียนวัดบ้านราม
โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน
โรงเรียนวัดบูรณาวาส
โรงเรียนวัดโบราณาราม
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดประดู่หอม
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
โรงเรียนวัดปลักปลา
โรงเรียนวัดปลายสระ
โรงเรียนวัดปะ
โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น)
โรงเรียนวัดป่า(โมคลาน)
โรงเรียนวัดปากควน
โรงเรียนวัดปากด่าน
โรงเรียนวัดปากตรง
โรงเรียนวัดปากท่าซอง
โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา
โรงเรียนวัดปากแพรก
โรงเรียนวัดปากระวะ
โรงเรียนวัดปากเหมือง
โรงเรียนวัดป่ากิ่ว
โรงเรียนวัดป่ายาง
โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือวัดป่าระกำเหนือ
โรงเรียนวัดป่าระกำ
โรงเรียนวัดป่าหวาย
โรงเรียนวัดป่าไหม้
โรงเรียนวัดปิยาราม
โรงเรียนวัดเปียน
โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดพรหมโลก
โรงเรียนวัดพระบาท
โรงเรียนวัดพระพรหม
โรงเรียนวัดพระเพรง
โรงเรียนวัดพระมงกุฎ
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
โรงเรียนวัดพระเลียบ
โรงเรียนวัดพระหอม
โรงเรียนวัดพระอานนท์
โรงเรียนวัดพระอาสน์
โรงเรียนวัดพังยอม
โรงเรียนวัดพังสิงห์
โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ
โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร
โรงเรียนวัดแพร่
โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ
โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
โรงเรียนวัดภูเขาหลัก
โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม
โรงเรียนวัดมหิสสาราม
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
โรงเรียนวัดมะปรางงาม
โรงเรียนวัดมะเฟือง
โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
โรงเรียนวัดมะม่วงทอง
โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น
โรงเรียนวัดมังคลาราม
โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา
โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ
โรงเรียนวัดมุขธารา
โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส
โรงเรียนวัดโมคลาน
โรงเรียนวัดไม้เรียง
โรงเรียนวัดไม้เสียบ
โรงเรียนวัดยางค้อม
โรงเรียนวัดยางงาม
โรงเรียนวัดยางทอง
โรงเรียนวัดโยธาธรรม
โรงเรียนวัดร่อนนา
โรงเรียนวัดรักขิตวัน
โรงเรียนวัดรัตนาราม
โรงเรียนวัดรามแก้ว
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์
โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม
โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
โรงเรียนวัดโรงเหล็ก
โรงเรียนวัดลำนาว
โรงเรียนวัดวนาราม
โรงเรียนวัดวังกลม
โรงเรียนวัดวังขรี
โรงเรียนวัดวังฆ้อง
โรงเรียนวัดวังไทร
โรงเรียนวัดวังม่วง
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
โรงเรียนวัดวังหงส์
โรงเรียนวัดวังหิน