สมุทรสงคราม

โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน
โรงเรียนกศน.ตำบลกระดังงา
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองเขิน
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองโคน
โรงเรียนกศน.ตำบลแควอ้อม
โรงเรียนกศน.ตำบลจอมปลวก
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนมะโนรา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าคา
โรงเรียนกศน.ตำบลท้ายหาด
โรงเรียนกศน.ตำบลนางตะเคียน
โรงเรียนกศน.ตำบลบางกระบือ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลบางขันแตก
โรงเรียนกศน.ตำบลบางคนที
โรงเรียนกศน.ตำบลบางแค
โรงเรียนกศน.ตำบลบางจะเกร็ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางนกแขวก
โรงเรียนกศน.ตำบลบางนางลี่
โรงเรียนกศน.ตำบลบางพรม
โรงเรียนกศน.ตำบลบางสะแก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านปรก
โรงเรียนกศน.ตำบลปลายโพงพาง
โรงเรียนกศน.ตำบลแพรกหนามแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลยี่สาร
โรงเรียนกศน.ตำบลโรงหีบ
โรงเรียนกศน.ตำบลลาดใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลวัดประดู่
โรงเรียนกศน.ตำบลสวนหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลเหมืองใหม่
โรงเรียนกศน.ตำบลแหลมใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลอัมพวา
โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
โรงเรียนจตุวัฎมหาราชานุสรณ์
โรงเรียนดรุณานุกูล
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
โรงเรียนถาวรวิทยา
โรงเรียนถาวรานุกูล
โรงเรียนท้ายหาด
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
โรงเรียนบ้านเขตเมือง
โรงเรียนบ้านคลองบางกก
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
โรงเรียนบ้านต้นลำแพน
โรงเรียนบ้านตะวันจาก
โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านบางบ่อ
โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง
โรงเรียนบ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
โรงเรียนประกอบวิทยา
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 วัดนางวัง
โรงเรียนรร.เทศบาล 2 วัดเกษม
โรงเรียนรร.เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดธรรมนิมิต
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดป้อมแก้ว
โรงเรียนรร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์
โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง
โรงเรียนล้อมรัก
โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
โรงเรียนวัดคลองโคน
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข
โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรัตน์)
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนวัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)