สมุทรสาคร

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
โรงเรียนกศน.ตำบลกาหลง
โรงเรียนกศน.ตำบลเกษตรพัฒนา
โรงเรียนกศน.ตำบลโกรกกราก
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองตัน
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองมะเดื่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลคอกกระบือ
โรงเรียนกศน.ตำบลแคราย
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกขาม
โรงเรียนกศน.ตำบลเจ็ดริ้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลชัยมงคล
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนไก่ดี
โรงเรียนกศน.ตำบลตลาดกระทุ่มแบน
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าจีน
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าฉลอม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าไม้
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเสา
โรงเรียนกศน.ตำบลนาโคก
โรงเรียนกศน.ตำบลนาดี
โรงเรียนกศน.ตำบลบางกระเจ้า
โรงเรียนกศน.ตำบลบางโทรัด
โรงเรียนกศน.ตำบลบางน้ำจืด
โรงเรียนกศน.ตำบลบางยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางหญ้าแพรก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเกาะ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านบ่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแพ้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์
โรงเรียนกศน.ตำบลยกกระบัตร
โรงเรียนกศน.ตำบลโรงเข้
โรงเรียนกศน.ตำบลสวนส้ม
โรงเรียนกศน.ตำบลสวนหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองนกไข่
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองสองห้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลหลักสอง
โรงเรียนกศน.ตำบลหลักสาม
โรงเรียนกศน.ตำบลอ้อมน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลอำแพง
โรงเรียนกุศลวิทยา
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร
โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
โรงเรียนเทพนรรัตน์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนทํานบแพ้ว
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
โรงเรียนบ้านคลองแค
โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
โรงเรียนบ้านคลองตัน
โรงเรียนบ้านคลองสําโรง
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
โรงเรียนบ้านท่าทราย
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
โรงเรียนบ้านรางสายบัว
โรงเรียนบ้านโรงเข้
โรงเรียนบ้านวังจรเข้
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
โรงเรียนบ้านสันดาบ
โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
โรงเรียนประชินนุสรณ์
โรงเรียนปัญจพรพิทยา
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนรร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดดอนไก่ดี
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)
โรงเรียนรร.เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
โรงเรียนรร.เทศบาลอ้อมน้อย
โรงเรียนรร.บ้านปล่องเหลี่ยม
โรงเรียนรร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
โรงเรียนรร.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย
โรงเรียนรร.อนุบาลคลองภาษีเจริญ
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๒
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
โรงเรียนรร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ
โรงเรียนวังนกไข่