พิจิตร

โรงเรียนกศน.ตำบลกำแพงดิน
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองคะเชนทร์
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองคูณ
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลฆะมัง
โรงเรียนกศน.ตำบลงิ้วราย
โรงเรียนกศน.ตำบลดงกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลดงตะขบ
โรงเรียนกศน.ตำบลดงป่าคำ
โรงเรียนกศน.ตำบลดงเสือเหลือง
โรงเรียนกศน.ตำบลตะพานหิน
โรงเรียนกศน.ตำบลทะนง
โรงเรียนกศน.ตำบลทับคล้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลทับหมัน
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าขมิ้น
โรงเรียนกศน.ตำบลท่านั่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลท้ายทุ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลท้ายน้ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเยี่ยม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเสา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าฬ่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลไทรโรงโขน
โรงเรียนกศน.ตำบลเนินปอ
โรงเรียนกศน.ตำบลเนินมะกอก
โรงเรียนกศน.ตำบลเนินสว่าง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางคลาน
โรงเรียนกศน.ตำบลบางไผ่
โรงเรียนกศน.ตำบลบางมูลนาก
โรงเรียนกศน.ตำบลบางลาย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านนา
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านบุ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงนาราง
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลปากทาง
โรงเรียนกศน.ตำบลป่ามะคาบ
โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่ขวาง
โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่ท่าโพ
โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่รอบ
โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่หลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลโพทะเล
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ไทรงาม
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลภูมิ
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองเก่า
โรงเรียนกศน.ตำบลย่านยาว
โรงเรียนกศน.ตำบลรังนก
โรงเรียนกศน.ตำบลโรงช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลลำประดา
โรงเรียนกศน.ตำบลวังกรด
โรงเรียนกศน.ตำบลวังงิ้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลวังงิ้วใต้
โรงเรียนกศน.ตำบลวังจิก
โรงเรียนกศน.ตำบลวังตะกู
โรงเรียนกศน.ตำบลวังทรายพูน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังทับไทร
โรงเรียนกศน.ตำบลวังโมกข์
โรงเรียนกศน.ตำบลวังสำโรง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังสำโรง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังหลุม
โรงเรียนกศน.ตำบลวังหว้า
โรงเรียนกศน.ตำบลวัดขวาง
โรงเรียนกศน.ตำบลสากเหล็ก
โรงเรียนกศน.ตำบลสามง่าม
โรงเรียนกศน.ตำบลสายคำโห้
โรงเรียนกศน.ตำบลสำนักขุนเณร
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองปล้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองปลาไหล
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองพยอม
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองพระ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองโสน
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหญ้าไทร
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหลุม
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยเกตุ
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยเขน
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยพุก
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยร่วม
โรงเรียนกศน.ตำบลหอไกร
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวดง
โรงเรียนกศน.ตำบลแหลมรัง
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง
โรงเรียนจันทวิทยา
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง
โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา