สุโขทัย

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
โรงเรียนกวางตง
โรงเรียนกวางวา
โรงเรียนกศน.ตำบลกกแรต
โรงเรียนกศน.ตำบลกง
โรงเรียนกศน.ตำบลกลางดง
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะตาเลี้ยง
โรงเรียนกศน.ตำบลไกรกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลไกรนอก
โรงเรียนกศน.ตำบลไกรใน
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองกระจง
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองตาล
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองมะพลับ
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลดงคู่
โรงเรียนกศน.ตำบลดงเดือย
โรงเรียนกศน.ตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนกศน.ตำบลตาลเตี้ย
โรงเรียนกศน.ตำบลโตนด
โรงเรียนกศน.ตำบลทับผึ้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าฉนวน
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าชัย
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งยางเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลไทยชนะศึก
โรงเรียนกศน.ตำบลธานี
โรงเรียนกศน.ตำบลนครเดิฐ
โรงเรียนกศน.ตำบลนาขุนไกร
โรงเรียนกศน.ตำบลนาเชิงคีรี
โรงเรียนกศน.ตำบลนาทุ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำขุม
โรงเรียนกศน.ตำบลในเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกร่าง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกล้วย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแก่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านซ่าน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านด่าน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านตึก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านนา
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านน้ำพุ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านป้อม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านไร่
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านสวน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหลุม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
โรงเรียนกศน.ตำบลปากแคว
โรงเรียนกศน.ตำบลปากน้ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลปากพระ
โรงเรียนกศน.ตำบลป่ากุมเกาะ
โรงเรียนกศน.ตำบลป่างิ้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าแฝก
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองเก่า
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองบางขลัง
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองบางยม
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่สำ
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่สิน
โรงเรียนกศน.ตำบลยางซ้าย
โรงเรียนกศน.ตำบลย่านยาว
โรงเรียนกศน.ตำบลราวต้นจันทร์
โรงเรียนกศน.ตำบลลานหอย
โรงเรียนกศน.ตำบลวังตะคร้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลวังทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังทองแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังน้ำขาว
โรงเรียนกศน.ตำบลวังพิณพาทย์
โรงเรียนกศน.ตำบลวังไม้ขอน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังลึก
โรงเรียนกศน.ตำบลวังลึก
โรงเรียนกศน.ตำบลวังใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลวัดเกาะ
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีคีรีมาศ
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีนคร
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีสัชนาลัย
โรงเรียนกศน.ตำบลสามพวง
โรงเรียนกศน.ตำบลสามเรือน
โรงเรียนกศน.ตำบลสารจิตร
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกระดิ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกลับ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองจิก
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองตูม
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองอ้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดเสี้ยว
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
โรงเรียนเชิงผา
โรงเรียนไชยะวิทยา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนท่าชัยวิทยา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์