กำแพงเพชร

โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะตาล
โรงเรียนกศน.ตำบลโกสัมพี
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาคีริส
โรงเรียนกศน.ตำบลคณฑี
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองขลุง
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองพิไกร
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองแม่ลาย
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองสมบูรณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลคุยบ้านโอง
โรงเรียนกศน.ตำบลโค้งไผ่
โรงเรียนกศน.ตำบลจันทิมา
โรงเรียนกศน.ตำบลช่องลม
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนแตง
โรงเรียนกศน.ตำบลไตรตรึงษ์
โรงเรียนกศน.ตำบลถาวรวัฒนา
โรงเรียนกศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลทรงธรรม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าขุนราม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าพุทรา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่ามะเขือ
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าไม้
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลเทพนคร
โรงเรียนกศน.ตำบลเทพนิมิต
โรงเรียนกศน.ตำบลไทรงาม
โรงเรียนกศน.ตำบลธำมรงค์
โรงเรียนกศน.ตำบลนครชุม
โรงเรียนกศน.ตำบลนาบ่อคำ
โรงเรียนกศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนพลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อถ้ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงทับแรต
โรงเรียนกศน.ตำบลบึงสามัคคี
โรงเรียนกศน.ตำบลประชาสุขสันต์
โรงเรียนกศน.ตำบลปางตาไว
โรงเรียนกศน.ตำบลปางมะค่า
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าพุทรา
โรงเรียนกศน.ตำบลพรานกระต่าย
โรงเรียนกศน.ตำบลพานทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลเพชรชมภู
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลมหาชัย
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ลาด
โรงเรียนกศน.ตำบลยางสูง
โรงเรียนกศน.ตำบลระหาน
โรงเรียนกศน.ตำบลลานกระบือ
โรงเรียนกศน.ตำบลลานดอกไม้
โรงเรียนกศน.ตำบลลานดอกไม้ตก
โรงเรียนกศน.ตำบลวังแขม
โรงเรียนกศน.ตำบลวังควง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังชะพลู
โรงเรียนกศน.ตำบลวังชะโอน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังตะแบก
โรงเรียนกศน.ตำบลวังทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังไทร
โรงเรียนกศน.ตำบลวังบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลวังยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังหามแห
โรงเรียนกศน.ตำบลสระแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลสลกบาตร
โรงเรียนกศน.ตำบลแสนตอ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองคล้า
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองปลิง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแม่แตง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองไม้กอง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหัววัว
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยยั้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวถนน
โรงเรียนกศน.ตำบลหินดาต
โรงเรียนกศน.ตำบลอ่างทอง
โรงเรียนกาญจนะศึกษา
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
โรงเรียนคลองลานวิทยา
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา
โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
โรงเรียนดรุณานุกูล
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา