ปทุมธานี

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธัญวิทย์
โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น)
โรงเรียนนภสรณัฐนนท์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
โรงเรียนบรรจบรักษ์
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
โรงเรียนบัวแก้วเกษร
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ
โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่
โรงเรียนบ้านคลองขวางบน
โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
โรงเรียนบ้านบึง
โรงเรียนบ้านพลอย
โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา
โรงเรียนบึงเขาย้อน
โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง)
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนประคองศิลป์
โรงเรียนประชุมวิทยา
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนปัญญวิทย์
โรงเรียนปากคลองสอง
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์
โรงเรียนพุทธารักษ์
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
โรงเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
โรงเรียนมหาวิทยาลัยชินวัตร
โรงเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โรงเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
โรงเรียนมหาวิทยาลัยปทุมธานี
โรงเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครธ
โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา
โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์
โรงเรียนยุวบัณฑิต
โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
โรงเรียนรร.ดวงกมล
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ
โรงเรียนรร.เทศบาลคลองพระอุดม
โรงเรียนรร.เทศบาลท่าโขลง 1
โรงเรียนรร.เทศบาลเมืองปทุมธานี
โรงเรียนรร.นครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
โรงเรียนรร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์
โรงเรียนรร.นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
โรงเรียนรร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
โรงเรียนรร.วัดป่างิ้ว
โรงเรียนรร.วัดราษฎร์ศรัทธาราม
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๑
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๒
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๓
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2
โรงเรียนรร.อนุบาลลาดสวาย
โรงเรียนรร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสาม
โรงเรียนรร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสี่
โรงเรียนรร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
โรงเรียนร่วมจิตประสาท
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนระเบียบวิทยา
โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา
โรงเรียนรังสิตวิทยา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต
โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
โรงเรียนลําสนุ่น
โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา
โรงเรียนวนิษา
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
โรงเรียนวัดกลางคลองสี่
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
โรงเรียนวัดเกตุประภา
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
โรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม
โรงเรียนวัดขุมแก้ว
โรงเรียนวัดเขียนเขต
โรงเรียนวัดคลองชัน
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
โรงเรียนวัดโคก