นครสวรรค์

โรงเรียนวัดห้วยดุก
โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร
โรงเรียนวัดห้วยลำไย
โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม
โรงเรียนวัดหัวงิ้ว
โรงเรียนวัดหัวดง
โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
โรงเรียนวัดหัวถนน
โรงเรียนวัดหาดทรายงาม
โรงเรียนวัดหาดสะแก
โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี
โรงเรียนวัดใหม่
โรงเรียนวัดอ่างทอง
โรงเรียนวันครู(2504)
โรงเรียนวันทาศิริศึกษา
โรงเรียนวิชาวดี
โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
โรงเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
โรงเรียนวิสุทธิศึกษา
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนสระงาม
โรงเรียนสระวิทยา
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา
โรงเรียนสหนครสวรรค์พณิชยการ
โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์
โรงเรียนสหวิทยาศึกษา
โรงเรียนสหสาธิต
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์
โรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก
โรงเรียนสามมิตร
โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
โรงเรียนเสรีวิทยา
โรงเรียนแสงสวรรค์
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนหนองโพพิทยา
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
โรงเรียนห้วยวารีใต้
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลนพคุณนครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)
โรงเรียนอนุบาลพัดทอง
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
โรงเรียนอนุศาสน์สวรรค์
โรงเรียนอำนวยวิทย์
โรงเรียนอินทารามวิทยา
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
โรงเรียนอุดมพัฒนา
โรงเรียนอุตสาหะวิทยา
โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์