อุตรดิตถ์

โรงเรียนกศน.ตำบลข่อยสูง
โรงเรียนกศน.ตำบลขุนฝาง
โรงเรียนกศน.ตำบลคอรุม
โรงเรียนกศน.ตำบลคุ้งตะเภา
โรงเรียนกศน.ตำบลงิ้วงาม
โรงเรียนกศน.ตำบลจริม
โรงเรียนกศน.ตำบลชัยจุมพล
โรงเรียนกศน.ตำบลด่านแม่คำมัน
โรงเรียนกศน.ตำบลเด่นเหล็ก
โรงเรียนกศน.ตำบลถ้ำฉลอง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าปลา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าแฝก
โรงเรียนกศน.ตำบลท่ามะเฟือง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าสัก
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเสา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าอิฐ
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งยั้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาขุม
โรงเรียนกศน.ตำบลนางพญา
โรงเรียนกศน.ตำบลนานกกก
โรงเรียนกศน.ตำบลนายาง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาอิน
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำไคร้
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำไผ่
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำพี้
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำริด
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำหมัน
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำอ่าง
โรงเรียนกศน.ตำบลในเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อเบี้ย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเกาะ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแก่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านโคก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านโคน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านด่าน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านด่านนาขาม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านดารา
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านฝาย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเสี้ยว
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหม้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าคาย
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าเซ่า
โรงเรียนกศน.ตำบลผักขวง
โรงเรียนกศน.ตำบลผาจุก
โรงเรียนกศน.ตำบลผาเลือด
โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่ล้อม
โรงเรียนกศน.ตำบลฝายหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลพญาแมน
โรงเรียนกศน.ตำบลฟากท่า
โรงเรียนกศน.ตำบลม่วงเจ็ดต้น
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่พูล
โรงเรียนกศน.ตำบลร่วมจิต
โรงเรียนกศน.ตำบลไร่อ้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลวังกะพี้
โรงเรียนกศน.ตำบลวังดิน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีพนมมาศ
โรงเรียนกศน.ตำบลสองคอน
โรงเรียนกศน.ตำบลสองห้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลแสนตอ
โรงเรียนกศน.ตำบลแสนตอ
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยมุ่น
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดกรวด
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดงิ้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดล้า
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดสองแคว
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา
โรงเรียนจรัสศิลป์
โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2
โรงเรียนจริมอนุสรณ์1
โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนเจริญวิทยา
โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1
โรงเรียนชายเขาวิทยา
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนไกรลาสฯสาขาวัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย
โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
โรงเรียนชุมชนบ้านดง
โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
โรงเรียนชุมชนหัวดง
โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
โรงเรียนด่านแม่คํามัน
โรงเรียนดาราพิทยาคม
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2
โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1