เชียงใหม่

โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยา
โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง
โรงเรียนวัดเมืองสาตร
โรงเรียนวัดแม่กะ
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
โรงเรียนวัดแม่ผาแหน
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา
โรงเรียนวัดแม่เลย
โรงเรียนวัดแม่สะลาบ
โรงเรียนวัดแม่หอพระ
โรงเรียนวัดยั้งเมิน
โรงเรียนวัดร้องวัวแดง
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
โรงเรียนวัดรัตนาราม
โรงเรียนวัดโรงวัว
โรงเรียนวัดล้านตอง
โรงเรียนวัดวังขามป้อม
โรงเรียนวัดวังผาปูน
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
โรงเรียนวัดศรีโพธาราม
โรงเรียนวัดศรีล้อม
โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์
โรงเรียนวัดศรีอุดม
โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร
โรงเรียนวัดสวนดอก
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสองแคว
โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยา
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
โรงเรียนวัดสันคะยอม
โรงเรียนวัดสันโค้ง
โรงเรียนวัดสันดอนมูล
โรงเรียนวัดสันทรายมูล
โรงเรียนวัดสันป่าค่า
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
โรงเรียนวัดสามหลัง
โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร
โรงเรียนวัดเสาหิน
โรงเรียนวัดหนองครอบ
โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
โรงเรียนวัดหนองหลั้ว
โรงเรียนวัดหนองออน
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
โรงเรียนวัดห้วยทราย
โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น
โรงเรียนวัดห้วยไร่
โรงเรียนวัดอมลอง
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี
โรงเรียนวัดอินทราพิบูลย์
โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา
โรงเรียนวัดอุเม็ง
โรงเรียนวัยพัฒนาวิทยา
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
โรงเรียนวิชัยวิทยา
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพฝาง
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสารภี
โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
โรงเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
โรงเรียนวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
โรงเรียนวิมานทิพย์
โรงเรียนวิรุณเทพ
โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา
โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
โรงเรียนศรัญย์ปัญญา
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่
โรงเรียนศรีเนห์รู
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
โรงเรียนศีลรวี
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
โรงเรียนศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า ระดับปฐมวัย
โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8
โรงเรียนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
โรงเรียนสมฤทธิ์
โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา