เชียงใหม่

โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
โรงเรียนกศน.ตำบลกองแขก
โรงเรียนกศน.ตำบลกื้ดช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลข่วงเปา
โรงเรียนกศน.ตำบลขัวมุง
โรงเรียนกศน.ตำบลขี้เหล็ก
โรงเรียนกศน.ตำบลขี้เหล็ก
โรงเรียนกศน.ตำบลขุนคง
โรงเรียนกศน.ตำบลเขื่อนผาก
โรงเรียนกศน.ตำบลชมภู
โรงเรียนกศน.ตำบลช่อแล
โรงเรียนกศน.ตำบลช้างคลาน
โรงเรียนกศน.ตำบลช่างเคิ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลช้างเผือก
โรงเรียนกศน.ตำบลช้างม่อย
โรงเรียนกศน.ตำบลเชิงดอย
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงดาว
โรงเรียนกศน.ตำบลแช่ช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลไชยสถาน
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนเปา
โรงเรียนกศน.ตำบลดอยแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลดอยเต่า
โรงเรียนกศน.ตำบลดอยหล่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลต้นเปา
โรงเรียนกศน.ตำบลตลาดขวัญ
โรงเรียนกศน.ตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลทรายมูล
โรงเรียนกศน.ตำบลท่ากว้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเดื่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าตอน
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าผา
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าวังตาล
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าวังพร้าว
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าศาลา
โรงเรียนกศน.ตำบลทาเหนือ
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งข้าวพวง
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งต้อม
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งปี้
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งรวงทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งสะโตก
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลเทพเสด็จ
โรงเรียนกศน.ตำบลนาเกียน
โรงเรียนกศน.ตำบลนาคอเรือ
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำบ่อหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำแพร่
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำแพร่
โรงเรียนกศน.ตำบลบงตัน
โรงเรียนกศน.ตำบลบวกค้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อสลี
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกาด
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านตาล
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านทับ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านปง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเป้า
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแปะ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านโป่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านสหกรณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแหวน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแอ่น
โรงเรียนกศน.ตำบลปงตำ
โรงเรียนกศน.ตำบลปางหินฝน
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าแดด
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าตัน
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าตุ้ม
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าบง
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าป้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าแป๋
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าไผ่
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าเมี่ยง
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าลาน
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าไหน่
โรงเรียนกศน.ตำบลปิงโค้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลเปียงหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลโปงทุ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลโป่งแยง
โรงเรียนกศน.ตำบลพระสิงห์
โรงเรียนกศน.ตำบลฟ้าฮ่าม
โรงเรียนกศน.ตำบลม่อนจอง
โรงเรียนกศน.ตำบลมะขามหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลมะขุนหวาน
โรงเรียนกศน.ตำบลมะลิกา
โรงเรียนกศน.ตำบลมืดกา
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองก๋าย
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองคอง
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองงาย
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองนะ
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองเล็น
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองแหง
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ก๊า