นครพนม

โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย
โรงเรียนบ้านปากทวย
โรงเรียนบ้านปากบัง
โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านป่าหว้าน
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
โรงเรียนบ้านผึ้ง
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
โรงเรียนบ้านพนอม
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
โรงเรียนบ้านพะทาย
โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่
โรงเรียนบ้านพิมานท่า
โรงเรียนบ้านพืชผล
โรงเรียนบ้านแพงโคก
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
โรงเรียนบ้านแพงวิทยา
โรงเรียนบ้านแพงสะพัง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านโพนก่อ
โรงเรียนบ้านโพนขาว
โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนจาน
โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านโพนแดง
โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านโพนทัน
โรงเรียนบ้านโพนทา
โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโพนบก
โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
โรงเรียนบ้านโพนแพง
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านโพนสวาง
โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้
โรงเรียนบ้านโพน
โรงเรียนบ้านภูกระแต
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงชี
โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
โรงเรียนบ้านมหาชัย
โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา
โรงเรียนบ้านยางงอย
โรงเรียนบ้านรามราช
โรงเรียนบ้านวังกระแส
โรงเรียนบ้านวังกะเบา
โรงเรียนบ้านวังตามัว
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านวังสิม
โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง
โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
โรงเรียนบ้านศรีธน
โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
โรงเรียนบ้านสร้างแห่
โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ
โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร
โรงเรียนบ้านสามัคคี
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
โรงเรียนบ้านสุขเกษม
โรงเรียนบ้านสุขเจริญ
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา
โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
โรงเรียนบ้านโสกแมว
โรงเรียนบ้านสําราญ
โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช)
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน
โรงเรียนบ้านหนองคอง
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์
โรงเรียนบ้านหนองซน
โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนบ้านหนองญาติ
โรงเรียนบ้านหนองดินแดง