นครพนม

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์
โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์
โรงเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8
โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์
โรงเรียนชุมชนนางัว
โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี
โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน
โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
โรงเรียนชูทิศวิทยา
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา
โรงเรียนตงเจี่ย
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการนาแก
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการศรีสงคราม
โรงเรียนเทคโนโลยีชุมชนบ้านสวนพัฒนา
โรงเรียนเทคโนโลยีธาตุพนม
โรงเรียนเทคโนโลยีนครพนม
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครพนม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล
โรงเรียนธาตุพนม
โรงเรียนธารน้ำใจ
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ
โรงเรียนนาแกพิทยาคม
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนนางามวิทยาคาร
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
โรงเรียนนาทมวิทยา
โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา
โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี
โรงเรียนบ้านกกไฮ
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกลางน้อย
โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านกุงโกน
โรงเรียนบ้านกุดฉิม
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
โรงเรียนบ้านกุตาไก้
โรงเรียนบ้านกุรุคุ
โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง
โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
โรงเรียนบ้านข่า
โรงเรียนบ้านแขนนาง
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านคับพวง
โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม
โรงเรียนบ้านคำชะอี
โรงเรียนบ้านคำเตย
โรงเรียนบ้านคำเตย
โรงเรียนบ้านคำนกกก
โรงเรียนบ้านคำผาสุก
โรงเรียนบ้านคำพอก
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
โรงเรียนบ้านคำสว่าง
โรงเรียนบ้านแค
โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนบ้านโคกพะธาย
โรงเรียนบ้านโคกยาว
โรงเรียนบ้านโคกศรี