ร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด
โรงเรียนบ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย
โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
โรงเรียนบ้านป่าบากเหล่าเรือ(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม
โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว
โรงเรียนบ้านเป้า
โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
โรงเรียนบ้านฝาง
โรงเรียนบ้านแฝก
โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์
โรงเรียนบ้านพยอม
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์
โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์
โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
โรงเรียนบ้านพลับพลา
โรงเรียนบ้านพันขาง
โรงเรียนบ้านพิลา
โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
โรงเรียนบ้านแพง(จัตุคามสำราญวิทยา)
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง
โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า
โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้
โรงเรียนบ้านโพนดวน
โรงเรียนบ้านโพนเดื่อ
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านโพนทัน
โรงเรียนบ้านโพนแท่น
โรงเรียนบ้านโพนพอุง
โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม
โรงเรียนบ้านโพนยานาง
โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
โรงเรียนบ้านโพนสูง
โรงเรียนบ้านโพนหิน
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
โรงเรียนบ้านภูงา
โรงเรียนบ้านภูดิน
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
โรงเรียนบ้านมหิงษาราม
โรงเรียนบ้านมะกอก
โรงเรียนบ้านมะยาง
โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านมะอึ
โรงเรียนบ้านมีชัย
โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย
โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
โรงเรียนบ้านเมืองคลอง
โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง
โรงเรียนบ้านแมด
โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
โรงเรียนบ้านยางเครือ
โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
โรงเรียนบ้านยางใต้
โรงเรียนบ้านยางเลิง
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านร่องคำ
โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านราชธานี
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน
โรงเรียนบ้านลาด