ร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
โรงเรียนบ้านท่าสี
โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านท่าเสียว
โรงเรียนบ้านเทอดไทย
โรงเรียนบ้านไทรทอง
โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี
โรงเรียนบ้านธาตุประทับ
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
โรงเรียนบ้านนากระตึบ
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาแค
โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง
โรงเรียนบ้านนางาม
โรงเรียนบ้านนางาม
โรงเรียนบ้านนาแซง
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม
โรงเรียนบ้านนาแพง
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาเมือง
โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี
โรงเรียนบ้านนาเลา
โรงเรียนบ้านนาวี
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
โรงเรียนบ้านนาสีใส
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
โรงเรียนบ้านน้ำเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านนิเวศน์
โรงเรียนบ้านโนนแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนข่า
โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่
โรงเรียนบ้านโนนจาน
โรงเรียนบ้านโนนจาน
โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน
โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี
โรงเรียนบ้านโนนตาด
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
โรงเรียนบ้านโนนแท่น
โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)
โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านโนนราษี
โรงเรียนบ้านโนนลาด
โรงเรียนบ้านโนนศิลา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้
โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
โรงเรียนบ้านโนนแฮด
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา
โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี
โรงเรียนบ้านบัวขาว
โรงเรียนบ้านบัวงาม
โรงเรียนบ้านบัวสาขาบ้านดงมัน
โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านบัว
โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
โรงเรียนบ้านบากหนองเทา
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งค้าแก่งข่า
โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
โรงเรียนบ้านปลาค้าว
โรงเรียนบ้านปลาโด
โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ
โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านปากช่อง
โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านป่าดวน