ร้อยเอ็ด

โรงเรียนกศน.ตำบลพลับพลา
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ชัย
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ศรี
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์สัย
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลโพนทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลโพนเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลโพนสูง
โรงเรียนกศน.ตำบลไพศาล
โรงเรียนกศน.ตำบลภูเขาทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลภูเงิน
โรงเรียนกศน.ตำบลม่วงลาด
โรงเรียนกศน.ตำบลมะบ้า
โรงเรียนกศน.ตำบลเมยวดี
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองทุ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองเปลือย
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองไพร
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองสรวง
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองหงส์
โรงเรียนกศน.ตำบลยางคำ
โรงเรียนกศน.ตำบลยางใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลรอบเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลรอบเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลราชธานี
โรงเรียนกศน.ตำบลลิ้นฟ้า
โรงเรียนกศน.ตำบลวังสามัคคี
โรงเรียนกศน.ตำบลวังหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลวารีสวัสดิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลแวง
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีโคตร
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีวิลัย
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีสมเด็จ
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีสว่าง
โรงเรียนกศน.ตำบลสระแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลสระคู
โรงเรียนกศน.ตำบลสระนกแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลสระบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลสวนจิก
โรงเรียนกศน.ตำบลสว่าง
โรงเรียนกศน.ตำบลสะอาด
โรงเรียนกศน.ตำบลสะอาดสมบูรณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลสามขา
โรงเรียนกศน.ตำบลสาวแห
โรงเรียนกศน.ตำบลสิงห์โคก
โรงเรียนกศน.ตำบลสีแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลแสนชาติ
โรงเรียนกศน.ตำบลแสนสุข
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองขาม
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองขุ่นใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแคน
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองตาไก้
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองทัพไทย
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองผือ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองผือ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองไผ่
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองพอก
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองพอก
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแวง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแวง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแวงควง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหมื่นถ่าน
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหิน
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองฮี
โรงเรียนกศน.ตำบลหน่อม
โรงเรียนกศน.ตำบลหมูม้น
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยหินลาด
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวโทน
โรงเรียนกศน.ตำบลหินกอง
โรงเรียนกศน.ตำบลเหนือเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลเหล่าน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลเหล่า
โรงเรียนกศน.ตำบลเหล่าหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลโหรา
โรงเรียนกศน.ตำบลอัคคะคำ
โรงเรียนกศน.ตำบลอาจสามารถ
โรงเรียนกศน.ตำบลอีง่อง
โรงเรียนกศน.ตำบลอุ่มเม่า
โรงเรียนกศน.ตำบลอุ่มเม้า
โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
โรงเรียนขวาววิทยาคาร
โรงเรียนขัติยะวงษา