อุดรธานี

โรงเรียนบ้านโสกหมู
โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม
โรงเรียนบ้านหงษาวดี
โรงเรียนบ้านหนองกบ
โรงเรียนบ้านหนองกล้า
โรงเรียนบ้านหนองกวาง
โรงเรียนบ้านหนองกอบง
โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา
โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล
โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองช้างคาว
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้
โรงเรียนบ้านหนองตุ
โรงเรียนบ้านหนองตูม
โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก
โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านหนองนกทา
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม
โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ
โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
โรงเรียนบ้านหนองผง
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองไผ ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน
โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย
โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
โรงเรียนบ้านหนองลาด
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล
โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด
โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด
โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร
โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย
โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
โรงเรียนบ้านหนองหลอด
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู