อุดรธานี

โรงเรียนบ้านค้อน้อย
โรงเรียนบ้านค้อน้อย
โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ
โรงเรียนบ้านคำโคกสูง
โรงเรียนบ้านคำจวง
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
โรงเรียนบ้านคำด้วง
โรงเรียนบ้านคำดอกไม้
โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด
โรงเรียนบ้านคำน้อย
โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์
โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์
โรงเรียนบ้านคำบอน
โรงเรียนบ้านคำบอน
โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง
โรงเรียนบ้านคำไผ่
โรงเรียนบ้านคำภูเงิน
โรงเรียนบ้านคำม่วง
โรงเรียนบ้านคำม่วง
โรงเรียนบ้านคำยาง
โรงเรียนบ้านคำยาง
โรงเรียนบ้านคำเลาะ
โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านคำอ้อ
โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว
โรงเรียนบ้านโคกคำไหล
โรงเรียนบ้านโคกถาวร
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี
โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
โรงเรียนบ้านโคกลาด
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกเล้า
โรงเรียนบ้านโคกวิชัย
โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง
โรงเรียนบ้านโคกศรี
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย
โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว
โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง
โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง
โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง
โรงเรียนบ้านงอย
โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย
โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
โรงเรียนบ้านจอมศรี
โรงเรียนบ้านจันทน์
โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
โรงเรียนบ้านจำปาทอง
โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านจำปาโมง
โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา
โรงเรียนบ้านจำปา
โรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
โรงเรียนบ้านชัย
โรงเรียนบ้านช้าง
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
โรงเรียนบ้านเชียงกรม
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
โรงเรียนบ้านเชียงดา
โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
โรงเรียนบ้านเชียงพัง
โรงเรียนบ้านเชียงพิณ
โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
โรงเรียนบ้านเชียงหวาง คุรุประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านเชียงแหว
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
โรงเรียนบ้านไชยฟอง
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย
โรงเรียนบ้านซำป่ารัง
โรงเรียนบ้านซำป่าหัน
โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ
โรงเรียนบ้านเซียบ
โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียนบ้านดงขันทอง