อุดรธานี

โรงเรียน*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
โรงเรียน*บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ
โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี
โรงเรียนกมลาลักษณ์
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
โรงเรียนกศน.ตำบลกลางใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลกุดจับ
โรงเรียนกศน.ตำบลกุดสระ
โรงเรียนกศน.ตำบลกุดหมากไฟ
โรงเรียนกศน.ตำบลกุมภวาปี
โรงเรียนกศน.ตำบลขอนยูง
โรงเรียนกศน.ตำบลข้าวสาร
โรงเรียนกศน.ตำบลเขือน้ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลคอนสาย
โรงเรียนกศน.ตำบลค้อใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลคำโคกสูง
โรงเรียนกศน.ตำบลคำด้วง
โรงเรียนกศน.ตำบลคำบง
โรงเรียนกศน.ตำบลคำเลาะ
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสะอาด
โรงเรียนกศน.ตำบลจอมศรี
โรงเรียนกศน.ตำบลจำปาโมง
โรงเรียนกศน.ตำบลจำปี
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงดา
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงพิณ
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงเพ็ง
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงยืน
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงหวาง
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงแหว
โรงเรียนกศน.ตำบลแชแล
โรงเรียนกศน.ตำบลดงเย็น
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนกลอย
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนหายโศก
โรงเรียนกศน.ตำบลตาดทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลตาลเลียน
โรงเรียนกศน.ตำบลตูมใต้
โรงเรียนกศน.ตำบลเตาไห
โรงเรียนกศน.ตำบลถ่อนนาลับ
โรงเรียนกศน.ตำบลทมนางาม
โรงเรียนกศน.ตำบลทับกุง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าลี่
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งฝน
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลนากว้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาข่า
โรงเรียนกศน.ตำบลนาคำ
โรงเรียนกศน.ตำบลนาแค
โรงเรียนกศน.ตำบลนางัว
โรงเรียนกศน.ตำบลนาชุมแสง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาดี
โรงเรียนกศน.ตำบลนาดี
โรงเรียนกศน.ตำบลนาทม
โรงเรียนกศน.ตำบลนาทราย
โรงเรียนกศน.ตำบลนาบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลนาพู่
โรงเรียนกศน.ตำบลนาม่วง
โรงเรียนกศน.ตำบลนายูง
โรงเรียนกศน.ตำบลนายูง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาสะอาด
โรงเรียนกศน.ตำบลนาไหม
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำพ่น
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำโสม
โรงเรียนกศน.ตำบลนิคมสงเคราะห์
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนทองอินทร์
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนสะอาด
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนสูง
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนหวาย
โรงเรียนกศน.ตำบลบะยาว
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านก้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านขาว
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านค้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านโคก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านจันทน์
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านจั่น
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านจีต
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านชัย
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเชียง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านดุง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านตาด
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านตาด
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านธาตุ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านโปร่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านม่วง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านยวด
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านยา
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเลื่อม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหยวก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหินโงม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเหล่า
โรงเรียนกศน.ตำบลบุ่งแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลปะโค
โรงเรียนกศน.ตำบลปะโค
โรงเรียนกศน.ตำบลผักตบ