หนองบัวลำภู

โรงเรียนกศน.ตำบลกุดจิก
โรงเรียนกศน.ตำบลกุดดินจี่
โรงเรียนกศน.ตำบลกุดดู่
โรงเรียนกศน.ตำบลกุดผึ้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลกุดสะเทียน
โรงเรียนกศน.ตำบลกุดแห่
โรงเรียนกศน.ตำบลเก่ากลอย
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกม่วง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลดงมะไฟ
โรงเรียนกศน.ตำบลดงสวรรค์
โรงเรียนกศน.ตำบลด่านช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลทรายทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลเทพคีรี
โรงเรียนกศน.ตำบลนากลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลนากอก
โรงเรียนกศน.ตำบลนาแก
โรงเรียนกศน.ตำบลนาคำไฮ
โรงเรียนกศน.ตำบลนาด่าน
โรงเรียนกศน.ตำบลนาดี
โรงเรียนกศน.ตำบลนามะเฟือง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาสี
โรงเรียนกศน.ตำบลนาเหล่า
โรงเรียนกศน.ตำบลนิคมพัฒนา
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนขมิ้น
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนทัน
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนม่วง
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนสะอาด
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนสัง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านขาม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านค้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านโคก
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านถิ่น
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านพร้าว
โรงเรียนกศน.ตำบลบุญทัน
โรงเรียนกศน.ตำบลปางกู่
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าไม้งาม
โรงเรียนกศน.ตำบลฝั่งแดง
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ชัย
โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองใหม่
โรงเรียนกศน.ตำบลยางหล่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลลำภู
โรงเรียนกศน.ตำบลวังทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลวังปลาป้อม
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีบุญเรือง
โรงเรียนกศน.ตำบลสุวรรณคูหา
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกุงแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแก
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัวใต้
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองภัยศูนย์
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองเรือ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองสวรรค์
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหว้า
โรงเรียนกศน.ตำบลหันนางาม
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวนา
โรงเรียนกศน.ตำบลอุทัยสวรรค์
โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยา
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
โรงเรียนกุดหานสามัคคี
โรงเรียนกุดแห่วิทยา
โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา
โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่
โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม
โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา
โรงเรียนดอนปอวิทยา
โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร
โรงเรียนนาแกวิทยา
โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร
โรงเรียนนิคมวัฒนา 6
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4