อำนาจเจริญ

โรงเรียนกศน.ตำบลกุดปลาดุก
โรงเรียนกศน.ตำบลไก่คำ
โรงเรียนกศน.ตำบลคำเขื่อนแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลคำพระ
โรงเรียนกศน.ตำบลคำโพน
โรงเรียนกศน.ตำบลคึมใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลเค็งใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกก่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสาร
โรงเรียนกศน.ตำบลจานลาน
โรงเรียนกศน.ตำบลจิกดู่
โรงเรียนกศน.ตำบลชานุมาน
โรงเรียนกศน.ตำบลดงบัง
โรงเรียนกศน.ตำบลดงมะยาง
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนเมย
โรงเรียนกศน.ตำบลนาจิก
โรงเรียนกศน.ตำบลนาแต้
โรงเรียนกศน.ตำบลนาป่าแซง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาผือ
โรงเรียนกศน.ตำบลนายม
โรงเรียนกศน.ตำบลนาวัง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาเวียง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาหมอม้า
โรงเรียนกศน.ตำบลนาหว้า
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำปลีก
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนงาม
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนโพธิ์
โรงเรียนกศน.ตำบลโนนหนามแท่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลบุ่ง
โรงเรียนกศน.ตำบลปลาค้าว
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าก่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลเปือย
โรงเรียนกศน.ตำบลพนา
โรงเรียนกศน.ตำบลพระเหลา
โรงเรียนกศน.ตำบลโพนทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลโพนเมืองน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลแมด
โรงเรียนกศน.ตำบลไม้กลอน
โรงเรียนกศน.ตำบลรัตนวารี
โรงเรียนกศน.ตำบลไร่ขี
โรงเรียนกศน.ตำบลไร่สีสุก
โรงเรียนกศน.ตำบลลือ
โรงเรียนกศน.ตำบลสร้างถ่อน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลสร้างนกทา
โรงเรียนกศน.ตำบลเสนางคนิคม
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองข่า
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองมะแซว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองสามสี
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองไฮ
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วย
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยไร่
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวตะพาน
โรงเรียนกศน.ตำบลเหล่าพรวน
โรงเรียนกศน.ตำบลอำนาจ
โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม
โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์
โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
โรงเรียนจิกดู่วิทยา
โรงเรียนเจริญวิทยา
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก
โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง
โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
โรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น)
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
โรงเรียนนาผือโคกกอก
โรงเรียนนายมวิทยาคาร
โรงเรียนนาวังกุดตากล้า
โรงเรียนนาวังวิทยา
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง
โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 2
โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
โรงเรียนโนนทุ่งดอนชาด