ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านศิวาลัย
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
โรงเรียนบ้านสกุล
โรงเรียนบ้านสดำ
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2
โรงเรียนบ้านสนาย
โรงเรียนบ้านสบาย
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
โรงเรียนบ้านสมอ
โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี
โรงเรียนบ้านสระภู
โรงเรียนบ้านสร้างบาก
โรงเรียนบ้านสร้างปี่
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
โรงเรียนบ้านสร้างเรือ
โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง
โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
โรงเรียนบ้านสลักได
โรงเรียนบ้านสลับ
โรงเรียนบ้านสวงษ์พัฒนศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านสวัสดี
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน
โรงเรียนบ้านสวายสนิท
โรงเรียนบ้านสวาย
โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
โรงเรียนบ้านสะเดา
โรงเรียนบ้านสะเต็ง
โรงเรียนบ้านสะพุง
โรงเรียนบ้านสะพุง
โรงเรียนบ้านสะมัด
โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า
โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น
โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว
โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านสีถาน
โรงเรียนบ้านเสมอใจ
โรงเรียนบ้านเสลา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
โรงเรียนบ้านเสียว
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
โรงเรียนบ้านเสือบอง
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ
โรงเรียนบ้านโสน
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
โรงเรียนบ้านหนองกันจอ
โรงเรียนบ้านหนองกาด
โรงเรียนบ้านหนองกี่
โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
โรงเรียนบ้านหนองครก
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
โรงเรียนบ้านหนองค้า
โรงเรียนบ้านหนองคำ
โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
โรงเรียนบ้านหนองคูขาม
โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
โรงเรียนบ้านหนองคู
โรงเรียนบ้านหนองคู
โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองแค
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย