ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
โรงเรียนบ้านจานบัว
โรงเรียนบ้านจานเลียว
โรงเรียนบ้านจานแสนไชย
โรงเรียนบ้านจานหนองคู
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
โรงเรียนบ้านจำปานวง
โรงเรียนบ้านจิกกะลา
โรงเรียนบ้านจิก
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง
โรงเรียนบ้านเจี่ย
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
โรงเรียนบ้านโจดม่วง
โรงเรียนบ้านใจดี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านชำม่วง
โรงเรียนบ้านชำแระกลาง
โรงเรียนบ้านชำแระ
โรงเรียนบ้านเชือก
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านซำเขียน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
โรงเรียนบ้านซำโพธิ์
โรงเรียนบ้านซำ
โรงเรียนบ้านแซรไปร
โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
โรงเรียนบ้านโซงเลง
โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
โรงเรียนบ้านดงแดง
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด
โรงเรียนบ้านดองดึง
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม
โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม
โรงเรียนบ้านดอนหลี่
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านดาน
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
โรงเรียนบ้านดินดำ
โรงเรียนบ้านดินแดง
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ
โรงเรียนบ้านดูนสิม
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
โรงเรียนบ้านเดื่อ
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
โรงเรียนบ้านแดง
โรงเรียนบ้านโดด
โรงเรียนบ้านโดนอาว
โรงเรียนบ้านตรอย
โรงเรียนบ้านตระกวน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
โรงเรียนบ้านตรางสวาย
โรงเรียนบ้านตราด
โรงเรียนบ้านตลาดพัฒนา
โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
โรงเรียนบ้านตะเภา
โรงเรียนบ้านตัง
โรงเรียนบ้านตาโกน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
โรงเรียนบ้านตาจวน
โรงเรียนบ้านตาเจา
โรงเรียนบ้านตาดม
โรงเรียนบ้านตาทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
โรงเรียนบ้านตานวน
โรงเรียนบ้านตาแบน
โรงเรียนบ้านตาปรก
โรงเรียนบ้านตาเปียง
โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)
โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
โรงเรียนบ้านตาสุด
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
โรงเรียนบ้านตาโสม
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
โรงเรียนบ้านตาอุด